PIVOT Learner’s Module Grade 8: Araling Panlipunan

Ang modyul na ito ay ginawa bilang sagot sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong mabigyan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi nito. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto.

2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat gawain.

3. Maging tapat sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

4. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

5. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagpadaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa iyong magulang o tagapag-alaga, o sinumang mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1 & 2: Ang mga Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
  • Week 3 & 4: Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
  • Week 5: Ang Mga Bansang Nagkakaisa (United Nations)
  • Week 6: Mga Ideolohiyang Politikal at Ekonomiko
  • Week 7: Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo sa Iba’t Ibang Panig ng Daigdig
  • Week 8: Ang Pandaigdigan Organisasyon, Pangkat at Alyansa

PIVOT Learning’s Ikaapat na Markahan Module Grade 8: Araling Panlipunan

AP8Q4F

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment