Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

PIVOT Learner’s Module Grade 6: Araling Panlipunan

Ang modyul na ito ay ginawa bilang sagot sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong mabigyan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi nito. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto.

2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat gawain.

3. Maging tapat sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

4. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

5. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagpadaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa iyong magulang o tagapag-alaga, o sinumang mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Ang Mga Pangunahing Suliranin at Hamong Kinaharap ng mga Pilipino Mula 1946 Hanggang 1972
  • Week 2 & 3: Pangunahing Suliranin at Hamon sa Kasarinlan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
  • Week 4 & 5: Pagtugon ng mga Pilipino sa Patuloy na mga Suliranin, Isyu at Hamon ng Kasarinlan sa Kasalukuyan
  • Week 6: Programang ipinatupad ng Iba’t Ibang Administrasyon mula 1946 Hanggang 1972
  • Week 7 & 8: Pagpapahalaga at Pagtatanggol ng mga Pilipino sa Pambansang Interes

PIVOT Learner’s Quarter 3 Self-Learning Module Grade 6: Araling Panlipunan

APG6Q3

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

2 thoughts on “PIVOT Learner’s Module Grade 6: Araling Panlipunan”

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.