PIVOT Learner’s Module Grade 5: Filipino

Ang modyul na ito ay ginawa bilang sagot sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong mabigyan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi nito. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto.

2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat gawain.

3. Maging tapat sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

4. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

5. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagpadaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa iyong magulang o tagapag-alaga, o sinumang mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Gamit ng Pang-abay at Pang-Uri sa Paglalarawan
  • Week 2: Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari at Pagbuo ng mga Tanong
  • Week 3: Pag-uulat Tungkol sa Napanood/Pagsusuri sa mga Tauhan/ Tagpuan sa Napanood at Pagbabahagi ng Pangyayaring Nasaksihan
  • Week 4: Paggawa ng Timeline/Pagsasalaysay ng Napakinggang Teksto/Opinyon o Katotohanan
  • Week 5: Gamit ng Pang-angkop sa Pakikipagtalastasan at Mga Salitang Magkasalungat at Magkasingkahulugan
  • Week 6: Pagtukoy sa Simuno at Panag-uri at Pagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Tekstong Napakinggan
  • Week 7: Pagsulat ng Sulating Pormal at Di-Pormal sa Anyong Email
  • Week 8: Paggamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik Tungkol sa Isang Isyu at Pagbibigay ng Datos sa Forms o Polmularyo

PIVOT Learner’s Quarter 3 Self-Learning Module Grade 5: Filipino

FilipinoG5Q3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “PIVOT Learner’s Module Grade 5: Filipino”

Leave a Comment