PIVOT Learner’s Module Grade 3: Mathematics

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayumpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitahan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anumang bahagi ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot ng Kagawaran.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Pagtukoy sa Mga Bilang na Odd at Even
  • Week 2: Pagbabasa at Pagsusulat ng Fraction na Katumbas ng Isa o Higit sa Isa
  • Week 3: Pagpapakita, Paghahambing, at Pagsusunodsunod ng Dissimilar Fractions Gamit ang Modelo
  • Week 4: Pagpapakita (visualizing) at Pagbibigay ng Magkatumbas (Equivalent) na Fraction
  • Week 5: Pagkilala at Pagguhit ng mga Points, Linya (Line), Line Segment, at Ray
  • Week 5: Pagkilala at Pagguhit ng Parallel Lines, Intersecting Lines, at Perpendicular Lines
  • Week 6: Pagpapakita (visualizing) at Pagtukoy sa Mga Line Segment na Magkapareho ang Haba
  • Week 7: Pagkilala at Pagguhit ng Line of Symmetry sa mga Hugis sa Kapaligiran at sa mga Disenyo
  • Week 8: Pagbuo ng mga Hugis na Simetriko Alinsunod sa Ibinigay na Simetrikong Linya o Line of Symmetry
  • Week 9: Pagtukoy sa Nawawalang Term sa Isang Pattern

PIVOT Quarter 3 Learner’s Module Grade 3: Mathematics

MathG3Q3V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment