PIVOT Learner’s Module Grade 1: Mathematics

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayumpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitahan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anumang bahagi ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot ng Kagawaran.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Pagbibilang ng mga Pangkat na may Parehong Dami at Pagsulat ng Equivalent Expression
  • Week 2: Pagpapakita, Paglalarawan, at Pagkilala sa Kalahati at Sangkapat ng Isang Buo
  • Week 3: Pagpapakita, Paglalarawan, at Paghahati-hati ng mga Elemento ng Pangkat sa 4 na Grupo na may Parehong Dami o Bilang
  • Week 4: Pagguhit ng Buong Region o Pangkat Batay sa Kalahati o Sangkapat na Bahaging Natira
  • Week 5: Pagkilala at Paglalarawan sa Apat na Pangunahing Hugis na May 2 at 3 na Dimensyon
  • Week 6: Paglikha ng 4 na Pangunahing Hugis at Pagbuo ng Tatlong Dimensiyonal na Bagay (Solid Figure) Gamit ang Manipulative Objects
  • Week 7: Pagtukoy sa Nawawalang Term sa Ibinigay na Repeated Pattern
  • Week 8: Pagkilala at Paglikha ng mga Pattern sa Pag-compose at Pag-decompose ng Bilang Gamit ang Pagdaragdag

PIVOT Quarter 3 Learner’s Module Grade 1: Mathematics

MathG1Q3V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment