Daily Lesson Log (DLL) in Filipino Grade 6 Quarter 1 Week 2

Pamantayang Pangnilalaman:

 • Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan.
 • Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin.
 • Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t ibang uri ng teksto at napalalawak ang talasalitaan.
 • Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang maunawaan ang iba’t ibang teksto.
 • Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin.
 • Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media.
 • Naipamamalas ang pagpapahalaga at kasanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan.

Pamantayan sa Pagganap:

 • Nasasaulo ang isang tula/awit na napakinggan at naisasadula ang isang isyu o paksa mula sa tekstong napakinggan.
 • Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isyu.
 • Nakabubuo ng sariling diksiyonaryo ng mga bagong salita mula sa mga binasa; naisasadula ang mga maaaring mangyari sa nabasang teksto.
 • Nagagamit ang nakalimbag at di-nakalimbag na mga kagamitan sa pagsasaliksik.
 • Nakasusulat ng reaksyon sa isang isyu.
 • Nakagagawa ng isang blog entry tungkol sa napanood.
 • Naisasagawa ang pagsali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento.

Mga Kasanayan sa Pagkatuto:

a.) Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento.
b.) Nakapagbibigay ng panuto na may higit sa limang hakbang.
c.) Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon.
d.) Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng nakalarawang balangkas.
e.) Nakasusulat ng idiniktang talata.
f.) Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian.

Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo sa Filipino Grade 6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment