Grade 6 Filipino Modyul: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggang/Binasang Ulat at Tekstong Pang-impormasyon Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Tekstong Napakinggan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta kaibigan? Handa ka na bang maglakbay sa bagong kaalaman?

Magaling kung ganoon! Alam mo ba na ang tamang pagbasa at pakikinig sa anumang uri ng teksto ay makatutulong sa pagsagot nang tama sa mga tanong? Pinapalawak at hinahasa nito ang iyong kaalaman tungo sa kasanayang pangunawa. Nakatutulong din ito upang makapagbibigay ka ng tamang lagom o buod. Ngayong handa ka na, simulan na natin!

Pagkatapos mo ng modyul na ito, inaasahang:

  • Nasasagot mo ang mga tanong tungkol sa napakinggang/binasang ulat at tekstong pang-impormasyon; at
  • Nakapagbibigay ka ng lagom o buod ng tekstong napakinggan.

Grade 6 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggang/Binasang Ulat at Tekstong Pang-impormasyon Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Tekstong Napakinggan

FIL6-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 6 Filipino Modyul: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggang/Binasang Ulat at Tekstong Pang-impormasyon Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Tekstong Napakinggan”

Leave a Comment