Grade 6 Filipino Modyul: Pagkuha ng Impormasyon sa Pamamagitan ng Pahapyaw na Pagbasa Pagbibigay ng Impormasyong Hinihingi ng Nakalarawang Balangkas

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka?

Bagong paksa na naman ang ating tatalakayin sa araw na ito.

Sa ating araw-araw na pamumuhay, maraming impormasyon ang ating nakukuha, sa pagbasa man o sa mga larawang ating nakikita.

Maaari tayong makakuha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasa o kaya’y sa mga larawang ating nakikita.

Sa pagbabasa ng pahapyaw, kinukuha natin ang mga mahalagang detalye samantala sa nakalarawang balangkas naman kinukuha natin ang mga impormasyong ipinahihiwatig ng larawan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahang:

  • nakakakuha ka ng impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw sa pagbasa; at
  • naibibigay ang impormasyong hinihingi ng nakalarawang balangkas.

Grade 6 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagkuha ng Impormasyon sa Pamamagitan ng Pahapyaw na Pagbasa Pagbibigay ng Impormasyong Hinihingi ng Nakalarawang Balangkas

FIL6-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment