Grade 6 Filipino Modyul: Paggamit nang Wastong Pangangkop at Pangatnig Pag-uugnay ng Binasa sa Sariling Karanasan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang pagbati sa iyo mag-aaral!

Mas nagiging makabuluhan ang iyong binasa kung maiuugnay mo ito sa iyong sariling karanasan. Nakatutulong din ang paggamit ng mga pang-ugnay na pang-angkop at pangatnig upang magiging madulas, tuloy-tuloy at malinaw ang diwa ng mga pahayag.

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na maiuugnay ang iyong binasa sa iyong sariling karanasan at kung paano ang wastong paggamit ng mga pang-ugnay na pang-angkop at pangatnig.

Pagkatapos mo ng modyul na ito, inaasahang:

  • Nakagagamit nang wasto ang pang-angkop at pangatnig; at
  • Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan.

Grade 6 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Paggamit nang Wastong Pangangkop at Pangatnig Pag-uugnay ng Binasa sa Sariling Karanasan

FIL6-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment