Grade 6 Filipino Modyul: Pagbuo ng mga Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Paggamit sa Usapan at Iba’t ibang Sitwasyon ng mga Uri ng Pangungusap Pag-uulat Tungkol sa Pinanood

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw!

Halos lahat ng mga tao ngayon ay may mga telebisyon sa bahay at posibleng mayroon din kayo nito. Dito nakakapanood tayo ng iba’t ibang palabas na nakaaaliw sa atin o di kaya ay nakapaghahatid sa atin ng mga detalye tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa at ng buong daigdig. Marami sa ngayon ay nanonood na rin ng mga videos sa mga computer at cell phone.

Kadalasan, binabahagi natin sa ating mga kaibigan at kakilala ang mga impormasyon na ating napanood at nagiging bahagi na rin ito ng ating pang arawaraw na usapan.

Ang pagbahagi natin ng mga impormasyon batay sa ating napanood ay isang porma ng pag-uulat. Binibigyang-daan nito ang mga mensaheng nais nating iparating sa ating mga tagapakinig. Maaari nating makita ang mga pangkalahatang detalye ng mensahe sa isang ulat.

Sa ulat, gumagamit tayo ng iba’t ibang uri ng mga pangungusap sa iba’t ibang panahunan upang maihatid nang malinaw ang mga ito at madaling unawain ang mga pahayag.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan ang mga mag-aaral na:

  • nakabubuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang-ugat;
  • nakagagamit sa usapan at iba’t ibang sitwasyon ng mga uri ng pangungusap; at
  • nakapag-uulat tungkol sa pinanood.

Grade 6 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagbuo ng mga Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Paggamit sa Usapan at Iba’t ibang Sitwasyon ng mga Uri ng Pangungusap Pag-uulat Tungkol sa Pinanood

FIL6-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Grade 6 Filipino Modyul: Pagbuo ng mga Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Paggamit sa Usapan at Iba’t ibang Sitwasyon ng mga Uri ng Pangungusap Pag-uulat Tungkol sa Pinanood”

Leave a Comment