Grade 1 Arts Modyul: Nasaan ang Sining?

Ang sining ay hindi lamang sa loob ng tahanan makikita. Ito rin ay makikita sa labas. Maaaring ito ay sa paaralan, ilog, dagat, gubat, at kabundukan. Sila ang bumubuo sa ating kapaligiran. Ang sining na makikita sa mga lugar na ito ay maaaring gawa ng tao, hayop o halaman tulad ng bahay, sapot, at dahon.

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nasasabi na ang sining ay makikita sa kapaligiran (Q1/W1-A1EL-1a);

2. Natutukoy ang sining na gawa ng tao at sining na gawa ng ibang nilalang; at

3. Napapangkat ang mga sining na gawa ng tao at sining na digawa ng tao.

Grade 1 Self-Learning Module: Nasaan ang Sining?

Arts1_q1_mod1_Nasaan-ang-Sining_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment