Grade 1 Physical Education Modyul: Body Awareness

Sa modyul na ito ay matututuhan ang tungkol sa iba’t – ibang bahagi ng ating katawan at ang mga galaw nito sa pamamagitan ng kasiya-siyang gawain.
Kalakip nito ang mga aralin at gawain na makatutulong sa mag-aaral upang lubos na munawaan ang paksa.

Mayroon din itong mga pagsasanay na kailangang gawin sa patnubay ng guro, magulang o sino mang maaaring gagabay sa mag-aaral upang lalong humusay at maisabuhay ang mga kasanayang ito.

Ang mga sumusunod ay mga kasanayang inaasahang matatamo ng mag-aaral pagkatapos ng pag-aaral ng modyul na ito:

• Creates shapes by using different body parts. (PE1BM-Ic-d-2)

• Engages in fun and enjoyable physical activities with coordination (PE1PF-la-h-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Body Awareness

PE1_Q1_Module-1_Body-Awareness_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment