Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Nakapaglalarawan Ng Iba’t Ibang Gawain Na Maaaring Makasama o Makabuti Sa Kalusugan

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat upang angmga mag-aaral ay:

• nakapaglalarawan ng iba’t ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan.

• nakikilala ang iba’t ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan. (EsP1 PKP-Id-3)

• nasasabi na nakatutulong sa paglinang ng sariling kakayahan ang wastong pangangalaga sa sarili. (EsP1 PKP-Ie-4)

Grade 1 Self-Learning Module: Nakapaglalarawan Ng Iba’t Ibang Gawain Na Maaaring Makasama o Makabuti Sa Kalusugan

EsP1_Q1_Mod3_nakapaglalarawan-ng-ibat-ibang-gawain-na-maaaring-makasama-o-makabuti-sa-kalusugan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment