Grade 5 MAPEH (Music) Modyul: Mga Sharp, Flat at Natural

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Karaniwang ginagamit ang mga simbolong sharp (#), flat (♭) at natural (♮) sa pagtukoy ng mga pagbabago sa tonong ginamit sa awit.

Sa modyul na ito, makikilala at mailalarawan mo ang iba’t ibang simbolo na sharp (#), flat (b), natural (♮) at ang mga gamit nito sa pagbabago ng tono at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Nailalarawan ng mga simbolong sharp (#), flat (♭), at natural (♮)

b. Nakaaawit ng awiting bayan na may tonong pababa, pataas at natural na tono.

c. Naibibigay ang tama at angkop na paliwanag na gamit ng SHARP, FLAT, at NATURAL SIGN sa isang musikal na komposisyon.

Grade 5 MAPEH (Music) Ikalawang Markahan Modyul: Mga Sharp, Flat at Natural

Music5_Q2_Mod3_MgaSharpFlatatNatural_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment