Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 MAPEH (Music) Modyul: Ang mga Pitch Names ng F-clef Staff

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang bawat guhit at puwang sa staff ay may akmang pangalan na hango sa unang pitong titik ng ating alpabeto (A, B, C, D, E, F, G).

Ang F-clef ay ginagamit upang matukoy ang mga notes na mas mababa pa sa middle C. Ang pitch o note na “F” ay nakalagay sa ika apat na linya ng music staff.

Ang F-clef ay kadalasan ring ginagamit sa mga instrumenting tulad ng cello, euphonum, double bass, bass guitar, bassoon, contrabassoon, trombone, baritone horn, tuba at timpani. Nagagamit din ito sa paglalagay ng mga nota na ginagamit para sa mga mababang nota na para sa horn, baritone at ng mga mang-aawit na nasa bass ang boses.

Ang modyul na ito ay ginawa upang matukoy ang mga pitch names ng F-clef staff at inaasahang makamit ang mga sumusunod na layunin:

a. Natutukoy ang mga pitch names ng F-clef staff.

b. Naguguhit ang nota ( ) sa F-clef staff ayon sa ibinigay na mga pitch names.

c. Naibibigay ang tama at angkop na paliwanag na gamit ng F-clef sa isang musikal na komposisyon.

Grade 5 MAPEH (Music)
Ikalawang Markahan Modyul: Ang mga Pitch Names ng F-clef Staff

Music5_Q2_Mod2_AngMgaPitchNamesNgFClef-Staff_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.