Grae 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal, Sining at Isports, Negosyo o Hanapbuhay

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang modyul ay natutunan mo ang pagsunod sa mga hakbang upang matupad ang mga itinakdang gawain gamit ang iyong kasipagan at kapunyagian. “Handa ka na ba,” para sa susunod na mga gawain upang matugunan ang iyong minimithi sa buhay? Halika’t ating pag-aralan ang mga hakbang tungo sa iyong pagpili ng track o kurso sa pagtuntong mo sa Senior High School (Baitang 11 at 12).

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

13.1 Nakikilala ang mga pagbabago sa kanyang talento, kakayahan at hilig (mula Baitang 7) at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko, teknikalbokasyonal, sining at palakasan o negosyo.

Grae 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal, Sining at Isports, Negosyo o Hanapbuhay

ESP9-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment