MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 1: Mga Selebrasyon sa Pilipinas

Tayong mga Pilipino ay likas na masayahin. Marami tayong mga selebrasyon at mga ipinagdiriwang na mga gawaing pambayan. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagbubuklod sa mga Pilipino. Sama-sama tayong nagsasaya, nagbabatian at naghahanda upang maisakatuparan ang mga pagdiriwang na ito.

Sa modyul na ito ay iyong matututuhan ang ilang selebrasyon o gawaing pambayan gaya ng Araw ng Kalayaan, Piyesta ng Bayan, Pasko, Bagong Taon at iba na impluwensiya ng mga mananakop na dumating dito sa Pilipinas (A5EL-Ia).

Inaasahang sa pamamagitan ng modyul na ito ay makamit mo ang mga sumusunod na layunin:

a. Natatalakay ang mga selebrasyon o gawaing pambayan na naimpluwensiyahan ng mga mananakop sa Pilipinas.

b. Nakabubuo ng likhang sining ng isang selebrasyon o gawaing pambayan.

c. Naipagmamalaki ang ilang selebrasyon o gawaing pambayan sa pamamagitan ng likhang-sining.

Arts5_Q1_Mod1_MgaSelebrasyonSaPilipinas_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment