Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya at ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Asyano

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa simula pa lamang ng pagtalakay ng kasaysayan ng Asya, nalaman na natin kung gaano ito kayaman at tunay na puno ng mga hamon upang patuloy na makamtan ang hinahangad na kalayaan. Subalit, hindi maisasantabi ang yaman ng Asya bilang isang malaking pitak o bahagi ng mundong ginagalawan. Lubhang napakaraming mga kontribusyon o ambag ang naibahagi ng mga Asyano sa daigdig, mga kontribusyong tumulong sa paghubog ng ating pagkatao at kasaysayan.

Maraming mga tanong ang maaaring maiugnay upang higit na maintindihan ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa iba’t ibang bahagi ng kontinente ng Asya. Ilan dito ay ang mga tanong kung paano, at saan nagmula, ang mga kontribusyon ng mga Asyano partikular sa tatlong mahahalagang aspeto-humanidades, panitikan, at palakasan. Ang lahat ng ito ay bibigyang linaw sa modyul na ito upang tulungan kang maunawaan ang kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya at ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Asyano sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Kaya’t tara na, lakbayin natin ang daan tungo sa karunungan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Naiisa-isa ang mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya;

2. Natutukoy ang mga kontribusyon sa Arkitekturang Asyano, Panitikang Asyano, Musika at sayaw ng mga Asyano, at Pampalakasan; at

3. Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa pagbabago, pag-unlad at
  • pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa Kulturang Asyano.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya at ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Asyano

AP7-Q3-MODYUL9

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment