Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Anyo at Tugon sa Neokolonyalismo ng Timog at Timog-Kanlurang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Malapit mo nang matapos ang araling ito. Kaya, halina’t bigyang pansin ang mga katanungan. Kapag narinig mo ang salitang Neokolonyalismo, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Ano ang mga anyo at tugon ng mga nasa rehiyon ng Timog at Timog-Kanlurang Asya rito?

Upang mas lubos na maunawaan ang araling ito, halina’t talakayin natin ang iba’t ibang anyo at tugon sa Neokolonyalismo.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Nalalaman ang kahulugan ng Neokolonyalismo;

2. Natutukoy ang iba’t ibang anyo at tugon sa Neokolonyalismo ng Timog at Timog-Kanlurang Asya; at

3. Napahahalagahan ang ginawang tugon ng mamamayan sa Timog at Timog-Kanlurang Asya sa Neokolonyalismo.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan.

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa pagbabago, pagunlad, at pagpapatuloy sa Timog at Timog-Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika -16 siglo hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika -16 siglo hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang mga anyo at tugon sa Neokolonyalismo sa Timog at TimogKanlurang Asya.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Anyo at Tugon sa Neokolonyalismo ng Timog at Timog-Kanlurang Asya

AP7-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment