Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Kabihasnang Minoan, Mycenaean at Kabihasnang Klasiko ng Greece

Sa modyul na ito inaasahan na iyong matututunan ang mga mahahalagang pangyayari na naghubog ng Kabihasnang Minoan, Mycenean at Kabihasnang Klasiko ng Greece.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pagtalakay tungkol sa Kabihasnang Minoan, Mycenaean, at Kabihasnang Klasiko ng Greece na nahahati sa sumusunod na paksa:

 • Paksa 1 – Ang mga Minoan
 • Paksa 2 – Ang mga Mycenaean
 • Paksa 3 – Ang mga Polis
 • Paksa 4 – Ang Sparta
 • Paksa 5 – Ang Athens
 • Paksa 6 – Ginintuang Panahon ng Athens

Pamantayang Pangnilalaman

 • Ang mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa kontribusyon ng mga pangyayari sa Klasiko at Transisyunal na Panahon sa pagkabuo at pagkahubog ng pagkakakilanlan ng mga bansa at rehiyon sa daigdig.

Pamantayan sa Pagganap

 • Ang mag-aaral ay nakabubuo ng adbokasiya na nagsusulong ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga natatanging kontribusyon ng Klasiko at Transisyunal na Panahon na nagkaroon ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng tao sa kasalukuyan.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

 • Nasusuri ang kabihasnang Minoan, Mycenaean at Kabihasnang Klasiko ng Greece

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

 • natatalakay ang mga pangyayari na naghubog ng kabihasnang Minoan, Mycenaean, at Kabihasnang Klasiko ng Greece;
 • nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Sparta at Athens sa pulitika, ekonomiya, at sosyal na aspeto ng lipunan;
 • nailalahad ang mga pangyayari na may kinalaman sa pag-unlad ng kabihasnang klasiko ng Greece;
 • natatalakay ang mga batas na ipinatupad ng mga pinuno ng sinaunang Athens at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan; at
 • naimumungkahi ang sariling repormang panlipunan na tugon sa mga isyu at mga problemang kinakaharap ng bansa.

Grade 8 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Kabihasnang Minoan, Mycenaean at Kabihasnang Klasiko ng Greece

AralingPanlipunan8_Module1_Quarter2_Kabihasnang-Minoan-Mycenaean-at-Kabihasnang-Klasiko-ng-Greece_V2-1-1

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Kabihasnang Minoan, Mycenaean at Kabihasnang Klasiko ng Greece”

Leave a Comment