Health 5 Unang Markahan – Modyul 7: Epekto ng Pambu-bully sa Sosyal, Mental, at Emosyonal na Kalusugan ng Tao

Ang modyul na ito ay binuo at isinulat para sa inyo. Ito ay para malaman ninyo ang epekto ng pambu-bully sa sosyal, mental at emosyonal na kalusugan ngtao. Ang kabuuan ng modyul na ito ay naglalayong magamit sa i ba’t ibang aralin at sitwasyon. Ang mga salitang ginamit ay para sa antas ng bokabularyo ng mga magaaral. Ang aralin ay inayos para sumunod sa alituntunin at pagkakasunud-sunod ng aralin. Samantala, habang kayo ay nagbabasa ay maaaring magbago ang pagkakasunod-sunod ng aralin upang matugunan ang aklat na inyong gagamitin.

Pagkatapos basahin at sagutan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang matatalakay/maipakita ang iyong kakayahan na maiwasan/ mapamahalaan ang pambu-bully ng kapwa, haraassment, at pang-aabuso (H5PH-Id-17).

Health5_q1_mod7_EpektoNgPambubullySaSosyalMentalAtEmosyonalNaKalusuganNgTao_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment