Grade 9 Filipino Modyul: Noli Me Tangere: Ang Hantungan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka, mag-aaral? Binabati kita dahil natapos mo ang iyong paggalugad sa mga paunang kabanata ng Noli Me Tangere. Muli, ako ang iyong guro na gagabay sa iyong paglalakbay patungo sa bagong kaalaman.

Maligayang araw ng panibagong pagkatuto! Alam kong sabik ka ng ipagpatuloy ang pagtalakay sa nobelang Noli Me Tangere.

Handa ka na bang malaman ang mga pangyayaring naganap sa Ang Hantungan ng Noli Me Tangere?

Dito natin sisimulan ang bagong yugto ng iyong pag-aaral.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga Kabanata 46-64 sa temang “Ang Hantungan”. Matutunghayan mo rin kung paano masusuri ang isang dulang panteatro batay sa pamantayan. Alamin mo ngayon ang layunin ng modyul na ito upang magabayan ka pagsasagawa ng mga gawain sa araling ito.

Inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1.Nasusuri ang pinanood na dulang panteatro na naka-video clip batay sa pamantayan.

Grade 9 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Noli Me Tangere: Ang Hantungan

FIL9-Q4-MOD7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment