How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kalayaan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ano ang nararamdaman mo sa tuwing pinauuwi ka sa takdang oras, pinatutulog ka nang maaga o inuutusan ka ng iyong magulang? Sa dami ng mga alituntunin at batas na dapat mong gawin at sundin, marahil ay naitanong mo na sa iyong sarili: Malaya ba ako? Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan?

Sa Modyul 3, naunawaan mo ang pagkilos ng konsensiya sa larangan ng panahon upang may kamalayan ka kung ang iyong pag-iisip o pangangatuwiran sa isang pasiya o kilos ay batay sa Likas na Batas Moral o hindi. Ang pag-iisip na ginagawa mo sa isang situwasiyon kung saan tinitimbang mo ang kabutihan o kasamaan ng mga pamimiliang kilos ay tinatawag na “paghuhusga ng konsensiya”.

Inaasahang nakatulong ito upang makabuo ka ng tamang pangangatuwiran sa pasyang pinili mo sa situwasiyon ayon sa Likas na Batas Moral. Kung nag-iisip ka nang mabuti bago ka kumilos, habang isinasagawa ang kilos, at pagkatapos gawin ang kilos, mas makasisiguro ka na makabuo ng mabuting pasiya at maisagawa ang mabuting kilos.

Sa modyul na ito, matutuhan mo naman ang mga mahahalagang konsepto tungkol sa kalayaan. Matutuklasan mo kung tunay ka bang malaya at ang palatandaan ng kalayaan. Sa huli, inaasahang masasagot mo ang mga Mahalagang Tanong na: Ano ang kaakibat ng kalayaan na ipinagkaloob sa tao? Paano dapat gamitin ang kalayaan?

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

A. Para sa kasalukuyang linggo ng iyong pag-aaral sa Ikalawang Markahan (ikalimang linggo, ang una at ikalawang layunin ang iyong pag-aaralan

1. Nakikilala ang mga indikasyon/ palatandaan ng pagkakaroon o kawalan ng Kalayaan.

2. Nasusuri kung nakikita sa mga gawi ng kabataan ang Kalayaan.

B. Para sa susunod na linggo ng iyong pag-aaral sa Ikalawang Markahan na linggo), ang ikatlo at ikaapat na layunin ang iyong pag-aaralan:

3. Nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama; ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan.

4. Naisasagawa ang pagbuo ng mga hakbang upang baguhin o paunlarin ang kanyang paggamit ng kalayaan.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Kalayaan

EsP7-Q2-Mod4_Kalayaan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kalayaan”

Leave a Comment