Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Dignidad ng Tao

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Sa iyong pagmamasid sa iyong paligid, may mapapansin kang sitwasiyon kung saan higit na pinahahalagahan at iginagalang ang mayaman kaysa mahirap. Ito ba ay kawalan ng katarungan dahil kahit iba-iba ang katayuan sa buhay, pantaypantay pa rin tayo bilang tao sa mata ng Diyos?

Ano ang taglay ng tao kung bakit dapat tratuhin ang bawat isa ng pantaypantay at dapat nating mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili?

Sa modyul na ito, mabibigyang-linaw ang konsepto ng dignidad ng tao at inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kasanayan, at pagunawa:

1. Nakikilala na may dignidad ang bawat tao anoman ang kanyang kalagayang panlipunan, kulay, lahi, edukasyon, relihiyon at iba pa.

2. Nakabubuo ng mga paraan upang mahalin ang sarili at kapwa na may pagpapahalaga sa dignidad ng tao.

3. Napatutunayan na ang;

a. paggalang sa dignidad ng tao ay ang nagsisilbing daan upang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili; at

b. ang paggalang sa dignidad ng tao ay nagmumula sa pagiging pantay at magkapareho nilang tao.

4. Naisasagawa ang mga konkretong paraan upang ipakita ang paggalang at pagmamalasakit sa mga taong kapus-palad o higit na nangangailangan kaysa sa kanila.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Ang Dignidad ng Tao

ESP7-Q2-Mod5_Ang-Dignidad-ng-Tao_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment