Grade 6 Filipino Modyul: Pagsulat ng Sulating Di-Pormal at Pormal

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat na isinaalangalang ang iyong kakayahan. Makatutulong ito upang mabatid mong maigi ang kaalaman tungkol sa pagsulat ng sulating di-pormal.

Sa Sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya, hindi mapapasubaliang mahalaga pa rin ang pag-aaral sa paggawa ng liham lalo na ang liham pangkaibigan na magagamit sa ibat- ibang kalagayan.

Pagkatapos ng aralin ikaw ay inaasahang taglay ang kasanayang:

  • Nakasusulat ng sulating pormal;
  • Natutukoy ang mga bahagi ng liham pangkaibigan;
  • Naiisa isa ang mga uri ng liham pangkaibigan.

Paalala lang kaibigan na bawat bahagi ng modyul na ito ay nagtataglay ng mga gawain na susubok sa iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala dahil naririto naman ako na nakahandang gumabay sa iyo. Sundin mo lang ang aking mga panuto at gawain na ipagagawa. Handa ka na ba? Tayo na!

Grade 6 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagsulat ng Sulating Di-Pormal at Pormal

Filipino6_Q2_Mod14_Pagsulat-ng-Sulating-Di-Pormal-at-Pormal_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment