Grade 6 Filipino Modyul: Pagbibigay ng Wakas sa Napakinggang Teksto

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kamusta? Nasiyahan ka ba sa modyul 2? Ngayon naman ay dumako na tayo sa modyul 3.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat para malinang ang iyong kasanayan. Makatutulong ito para mabatid mong maigi ang kaalaman tungkol sa pagbibigay-wakas sa napakinggang teksto.

Pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito ikaw ay inaasahang:

  • nagagamit ang dating kaalaman sa pagbibigay ng wakas ng napakinggang teksto.

Grade 6 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagbibigay ng Wakas sa Napakinggang Teksto

Filipino6_Q2_Mod3_Pagbibigay-ng-Wakas-sa-Napakinggang-Teksto_V2.0

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment