Grade 6 Filipino Modyul: Aspekto at Pokus ng Pandiwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Tayo ay kumikilos. Bahagi ng ating buhay ang paggalaw, maaaring pataas, pababa, papunta o pabalik.

Sa modyul na ito, matututuhan mo ang mga aspekto at pokus ng pandiwa na ginagamit natin sa ating pamumuhay sa araw-araw.

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang taglay ang kasanayang:

  • nakakikilala ng mga salitang kilos/pandiwa sa ibat-ibang sitwasyon;
  • nakatutukoy ng aspekto at pokus ng pandiwa; at
  • nakagagamit nang wastong aspekto at pokus ng pandiwa (aktor, layon, ganapan, tagatanggap, gamit, sanhi, direksiyon) sa pakikipag-usap sa ibat- ibang sitwasyon.

Paalala lang kaibigan na bawat bahagi ng modyul na ito ay nagtataglay ng mga gawain na susubok sa iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala dahil naririto naman ako na nakahandang gumabay sa iyo. Sundin mo lang ang aking mga panuto at gawain ang ipagagawa. Handa ka na ba? Tayo na!

Grade 6 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Aspekto at Pokus ng Pandiwa

Filipino6_Q2_Mod9_Aspekto-at-Pokus-ng-Pandiwa_v2-final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment