Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ispiritwalidad: Nagpapaunlad ng Pagkatao

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito ating malalaman na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinaniwawalaan. Tayo ay naniniwala na may Diyos na gumagabay sa lahat ng ating mga gawain. At sa paniniwalang ito ang bawat tao ay may karapatang igalang anuman ang kanilang relihiyong paniniwalaan. Lahat tayo ay may iba’t ibang antas ng pananampalataya sa Diyos. Maaaring mas malalim ang paniniwala ng isa kaysa sa isa, ngunit pareho silang mayroon nito. Kapag pinauunlad at ginamit natin ito sa tama, dito makikita ang pagkakaroon ng mabuting kalooban ng isang tao anuman ang kanyang pinaniwalaan sa aspetong pang- ispiritwalidad.

Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang masagot mo ang tanong na ito:

Paano mo napapatunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad?

Sa modyul na ito, inaasahang maipamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pang-unawa.

1. Napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad.

a. Naipapaliwanag na ispiritwalidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Ispiritwalidad: Nagpapaunlad ng Pagkatao

ESP6-Q4-MOD1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.