Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ispiritwalidad: Nagdadala ng Positibong Pananaw, Pag-asa, at Pagmamahal sa Diyos at Kapwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito ating malalaman na ang pananampalataya ay nagdudulot ng pag-unlad ng pagkatao at nagbubunga ng positibong pananaw, pag-asa, at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Ang pagiging positibo sa bawat sitwasyon sa buhay ay isang indikasyon lamang na may pananalig tayo sa Diyos. Kasabay ng pag-unlad ng ating pananalig ay ang pag-asang tumutubo sa ating puso na magiging madali ang kahit na mabigat na sitwasyon dahil sa naniniwalang may Diyos na nagpapalakas sa atin. Higit sa lahat, ang pananalig ang pinagmumulan ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos na sa atin ay lumikha.

Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang masagot mo ang tanong:

Paano mo mapapatunayan na nagdadala ng pag-asa ang ispiritwalidad?

Sa modyul na ito, inaasahang maipamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pang-unawa.

1. Napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad.

a. Nagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa, at pagmamahal sa kapwa at Diyos.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Ispiritwalidad: Nagdadala ng Positibong Pananaw, Pag-asa, at Pagmamahal sa Diyos at Kapwa

ESP6-Q4-MOD2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.