Grade 5 Physical Education Modyul: Lawin at Sisiw: ‘Wag bibitiw!

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang paglalaro ay maituturing na bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng ating mga kabataan. Ito ay nagbibigay sigla, saya at katuparan sa kanilang mga sarili, sapagkat nahahasa ang kanilang mga talento at kakayahang pisikal sa pamamagitan ng paglalaro.

Ang modyul na ito ay naglalayon na higit pang malinang ang gawaing nakapagpapaunlad ng kalusugang pisikal upang magkaroon ng sapat na liksi at bilis.

Ang bilis (speed) at liksi (agility) bilang mga kasanayan kaugnay ng mga sangkap ng fitness ay bibigyang pansin upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito sapaglalaro at paggawa ng mga pang araw-araw na gawain.

Ang modyul ay nahahati sa apat na mga aralin:

  • Aralin 1 – Introduksiyon sa Larong Lawin at Sisiw
  • Aralin 2 – Halina’t Gawin Natin
  • Aralin 3 – Pagpapayaman sa Kasanayan
  • Aralin 4 – Pagsasabuhay ng Natutuhan

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

  • Executes the different skills involved in the game;
  • Assesses regularly participation in physical activities based on the Philippines physical activity pyramid;
  • Observes safety precautions; and
  • Displays joy of effort, respect for others and fair play during participation in physical activities.

Grade 5 Physical Education Ikalawang Markahan Modyul: Lawin at Sisiw: ‘Wag bibitiw!

PE5_Q2_Modyul2_LawinAtSisiw‘WagBibitiw_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment