Grade 5 Filipino Modyul: Gamit ng Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Pagbati sa iyo, mahal kong kaibigan. Ngayon ay may panibagong hamon para sa iyong malikhaing kaisipan na iyong kahaharapin sa modyul na ito.

Pagkatapos naman ng ating pag-aaral, ikaw ay inaasahan na:

  • Makagagamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay nang napakinggang balita;
  • Makagagamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyu;
  • Makagagamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa isang usapan (Chat);
  • Makagagamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap (ayon sa gamit) sa pakikipanayam/pag-iinterbyu; at
  • Makagagamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto.

Grade 5 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Gamit ng Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap

FIL5-Q4-MOD2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment