Grade 4 Sining Modyul: Pagguhit: Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay makapagsusuri at makapagbibigay puna sa mga disenyong na may etnikong motif o ethnic motif designs.

Mabibigyang halaga ang mga katutubong kagamitan na hindi na ginagamit na maaaring i-recycle sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito sa likhang sining.

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahan ang mag-aaral na magagawa ang sumusunod:

A. Nasusuri kung paano ang mga etnikong motif designs ay ginagamit nang paulit-ulit at pasalit-salit.

B. Natutukoy ang iba’t ibang ethnic motif designs.

C. Nakagagawa ng disenyo gamit ang pag-uulit at pagsasalitsalit ng mga ethnic motif designs.

Grade 4 Sining Ikatlong Markahan Modyul: Pagguhit: Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya

ARTS4-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment