Grade 4 Musika Modyul: Ang Harmonic Interval

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang Araw sa iyo!

Tulad ng ostinato at descant, ang awitin ay maaaring gawin pang higit na kaaya-aya at maganda sa pandinig. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga harmonic intervals. Ang harmonic interval ay ang pagitan o distansya ng dalawang tono o dalawang nota. Ang mga nabuong harmonic intervals sa isang musika ay maaaring awitin o tugtugin nang mas mataas o mababa kaysa sa pangunahing melody.

Sa modyul na ito ay malilinang ang iyong kaalaman sa pagkilala sa mga harmonic intervals.

Layunin ng modyul na ito ang;

1. Natutukoy ang harmonic interval (2 pitches) ng isang awitin.

2. Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ang mga halimbawa ng mga harmonic intervals.

Grade 4 Musika Ikaapat na Markahan Modyul: Ang Harmonic Interval

MUSIC4-Q4-MOD4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment