Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 4 Filipino Modyul 3 Pag-unawa at Pagsusuri sa Patalastas

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang mapagpala at magandang araw sa iyo.

Kumusta? Nanonood ba kayo ng telebisyon sa bahay? Anoanong patalastas ang natatandaan ninyo?

Bakit ito ang patalastas na natatandaan mo? Maaari ka bang magbanggit ng isang bagong produkto batay sa napapanood mong patalastas?

Malamang sa hindi, dahil sa pandemya, ang panonood ng iba’t ibang programa sa telebisyon ang isa sa mga pangunahing libangan ninyo sa bahay. Nakatitiyak ako na madadalian at mawiwili kang gawin ang mga nakatakdang gawain dahil may kinalaman sa panonood ng telebisyon ang paksa para sa modyul na ito.

Upang lalo mo pang mahasa ang iyong husay sa pag-unawa at pagsusuri sa mga napapanood ninyong patalastas, halika at gagabayan kitang umunawa, sumuri at mag-aral ng modyul na ito.

Sa tulong ng modyul na ito, inaaasahan na:

1. Nasasagot mo ang mga tanong sa napanood na patalastas;

2. Napaghahambing mo ang iba’t ibang patalastas na napanood; at,

3. Nagagamit mo sa pagpapakilala ng produkto ang iba’t ibang uri ng pangungusap.

Grade 4 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Pag-unawa at Pagsusuri sa Patalastas

FIL4-Q4-MOD3

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.