Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: #UnladEkonomiya #BangonImpraestruktura

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa mga nakaraang aralin ay natutunan mo ang mga programa at serbisyong pangkalusugan, pang-edukasyon at pangkapayapaan ng pamahalaan. Bukod sa mga nabanggit na mga programa at serbisyo, ano pang tinutugunan ng pamahalaan para sa ikauunlad ng bansa?

Sa modyul na ito ay matutunan mo ang mga programang pang-ekonomiya at pang-impraestruktura ng pamahalaan sa ating bansa.

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Sa araling ito, inaasahang naipamamalas mo ang pangunawa sa bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa lipunan, mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng bansa.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Pagkatapos ng araling ito ay nakapagpapakita ka ng aktibong pakikilahok at pakikiisa sa mga proyekto at gawain ng pamahalaan at mga pinuno nito tungo sa kabutihan ng lahat (common good).

Sa araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nasusuri ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pang-ekonomiya at pang-impraestruktura.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: #UnladEkonomiya #BangonImpraestruktura

AP4-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment