Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: Ang Pamahalaan sa Pagtataguyod ng Kapayapaan at Edukasyon sa bansa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang modyul, nasuri mo ang iba’t ibang programa at serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Tinukoy din natin ang pangunahing kagawaran na siyang namumuno sa mga programa at serbisyong pangkalusugan. Gayundin, binigyang-diin din natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na mamamayan.

Sa modyul na ito, matututunan mo naman kung paano tinataguyod ng pamahalaan ang edukasyon at kapayapaan sa bansa.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Ikaw ay makapagpapamalas ng pang- unawa sa bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa lipunan, mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng bansa.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ikaw ay makapagpapakita ng aktibong pakikilahok at pakikiisa sa mga proyekto at gawain ng pamahalaan at mga pinuno nito tungo sa kabutihan ng lahat (common good).

Pamantayan sa Pagkatuto

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Masusuri ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pang edukasyon at pangkapayapaan.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Ang Pamahalaan sa Pagtataguyod ng Kapayapaan at Edukasyon sa bansa

AP4-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment