Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: Sariling Pamahalaan, Alamin at Pahalagahan Natin!

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Napag-aralan sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga gawaing pangkabuhayan na may malaking naitulong sa pagkakilanlang Pilipino at likas-kayang pag-unlad ng bansa.

Sa ikatlong markahan, pag-aaralan natin ang tungkol sa pamahalaan ng bansa at ang mga gampanin nito upang matiyak ang kapakanan ng bawat mamamayan. Sa modyul na ito, matutunan ang kahulugan ng pamahalaan at ang kahalagahan nito sa mga Pilipino.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mag-aaral ang pang- unawa sa bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa lipunan, mga pinuno at iba pang naglilingkod para sa pagkakaisa, kaayusan, kaunlaran at kapakanan ng bansa.

Pamantayang sa Pagganap

  • Nakapagpapakita ang mag- aaral ng aktibong pakikilahok at pakikiisa sa mga proyekto at gawain ng pamahalaan at mga pinuno nito tungo sa kabutihan ng lahat.

Pamantayan sa Pagkatuto

Gabay ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Sariling Pamahalaan, Alamin at Pahalagahan Natin!

AP4-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment