Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 10 Edukasyon sa Pagpakatao Modyul: Paninindigan Para sa Katotohanan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Inaasahang magiging matapat at gagawing makabuluhan ng tao ang kaniyang buhay sa abot ng kaniyang pagsisikap na makamit ito. Isa itong hakbang sa maayos at mabuting pamumuhay na may pagmamahal sa katotohanan. Ngunit, mayroong mga pagkakataon na kinakailangan ng tao na itago ang katotohanan.

Ang pagtatago ng katotohanan ay taliwas sa esensiya ng pagiging mapanindigan sa pagsasabi ng katotohanan. Mahirap nga ba o madali ang manindigan para sa katotohanan? Bakit kailangang manindigan para sa katotohanan? Ito ay ilan lamang sa mga katanungan na bibigyang-pansin sa kagamitang pagkatuto na ito.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang natutuhan mo ang sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:

1. Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa katotohanan.

2. Nasusuri ang mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa katotohanan.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Paninindigan Para sa Katotohanan

ESP10-Q4-MOD3

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.