Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Pagkamamamayan: Konsepto at Katuturan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan.

Upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral, kailangan mong sundin ang sumusunod:

1. Unahing Gawin ang Balikan

2. Sagutan lahat ng Pagsasanay

3. Sagutan ang Tayahin

4. Gawin lahat ng Gawain

Nais mo bang lumalim pa ang iyong kaalaman tungkol sa konsepto ng pagkamamayan? Halina’t sabay nating alamin kung ano nga ba ang pagkamamamayan, mga katangian ng isang aktibong mamamayang nakilalahok sa mga gawaing pansibiko nang sa ganun ay lalo mong maunawaan ang kahalagahan ng pagiging aktibong mamamayan.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Pagkamamamayan: Konsepto at Katuturan

AP10-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment