How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Filipino sa Piling Larang-Teknikal: Menu ng Pagkain

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino sa Piling Larang: TeknikalBokasyunal- SHS ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Deskripsyon ng Produkto.

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat na makakatulong sa lubos na pagkatuto. Makakatulong ito upang mabatid ang kaligirang kaalaman sa teknikal na mga sulatin. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

  • Aralin 6 – Menu ng Pagkain

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

  • Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika – Menu ng Pagkain.

1. Natutukoy ang mga katangian ng menu ng pagkain;

2. Naiisa-isa ang hakbang sa pagbuo ng isang menu ng pagkain;

3. Nakalilikha ng isang malikhain menu ng pagkain;

4. Naipagmamalaki ang pagkaing kilala sa kanilang lugar; at

5. Nakapagninilay sa napag-aralan sa pamamagitan ng pagbuo ng makabuluhang proyekto.

Filipino sa Piling Larang-Teknikal Ikalawang Markahan: Menu ng Pagkain

Week-6-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment