How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Filipino sa Piling Larang-Teknikal Bokasyunal: Paunawa/Babala/Anunsyo

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino sa Piling Larang: TeknikalBokasyunal- SHS ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Deskripsyon ng Produkto.

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat na makakatulong sa lubos na pagkatuto. Makakatulong ito upang mabatid ang kaligirang kaalaman sa teknikal na mga sulatin. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nilapatan ng angkop na talasalitaan na magagamit sa pag-unawa sa nilalaman ng bawat teksto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

  • Aralin 4 – Paunawa/Babala/Anunsyo

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

  • Naipaliliwanag sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na termino.

1. Natutukoy ang pangkat na kinabibilangan ng mga simbolo na nagsasaad ng paunawa/babala at anunsyo;

2. Naiisa-isa ang mga dapat tandaan sa pagbuo ng paunawa/babala at anunsyo sa pamamagitan ng pagsusuri ng infographics;

3. Nababatid ang kahalagahan ng pagbuo ng paunawa/babala at anunsyo;

4. Nakabubuo ng paunawa, babala, at anunsyo batay sa hinihingi ng gawain; at

5. Nakagagawa ng anunsiyo ukol sa pagbubukas ng isang maliit na negosyo tulad ng panaderya, kainan, computer repair shop, coffee shop o vulcanizing shop.

Filipino sa Piling Larang-Teknikal Bokasyunal Ikalawang Markahan: Paunawa/Babala/Anunsyo

Week-4-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Filipino sa Piling Larang-Teknikal Bokasyunal: Paunawa/Babala/Anunsyo”

Leave a Comment