Filipino sa Piling Larang-Teknikal Bokasyunal: Hakbang sa Pagsulat ng Feasibility Study

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino sa Piling Larang: TeknikalBokasyunal- SHS ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Deskripsyon ng Produkto.

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat upang magsilbing gabay ng magaaral sa pagkatuto. Makakatulong ito upang mabatid ang mga hakbangin na dapat malaman sa pagsulat ng feasibility study. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nilapatan ng angkop na talasalitaan na magagamit sa pag-unawa sa nilalaman ng bawat teksto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

  • Aralin 2 – Hakbang sa Pagsulat ng Feasibility Study

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

  • Naipaliliwanag sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na termino.

1. Nasusuri kung ano ang angkop na negosyo batay sa pangangailangan ng tao o konsyumer sa isang lokasyon;

2. Natitiyak ang seguridad at maaaring maging banta sa pipiliing lokasyon; at

3. Naisasagawa ang mga hakbangin at paghahanda sa pagbuo ng plano sa pagpili ng negosyo.

Filipino sa Piling Larang-Teknikal Bokasyunal Ikalawang Markahan: Hakbang sa Pagsulat ng Feasibility Study

Week-2-Q2-ADM-Version-2-Filipino-SHS-TVL

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment