How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Filipino sa Piling Larang (Akademik) Modyul: Etika sa Akademikong Pagsulat

Malugod na pagtanggap sa Filipino sa Piling Larang (Akademik)-Baitang 11/12 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa araling Pagtukoy sa Mahahalagang Impormasyon sa Isang Pulong Upang Makabuo ng Sintesis. Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anomang marka o sulat ang anomang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Ang modyul na ito ay naglalayong mabigyan ka ng kaalaman tungkol sa pagsulat ng posisyong papel. Tatalakayin dito ang kahulugan, gamit, mga katangian at mga hakbang sa pagsulat ng posisyong papel. Matutunghayan mo rin ang halimbawa ng posisyong papel na maaaring maging huwaran mo sa isasagawang sulatin. Tuturuan ka ring gumawa ng balangkas na magiging gabay mo sa pagbuo ng isang posisyong papel na may batayang pananaliksik.

Ang araling ito ay nahahati sa sumusunod na paksa:

1. Paglalahad ng Etika sa Pagsulat

2. Pagbibigay Kahulugan sa Posisyong Papel

3. Gamit ng Posisyong Papel

4. Katangian ng Posisyong Papel

5. Mga Hakbang sa Pagsulat ng Posisyong Papel

6. Halimbawa ng Posisyong Papel

Pagkatapos mong sagutan ang modyul sa araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong akademikong sulatin.

Filipino sa Piling Larang (Akademik) Ikalawang Markahan Modyul: Etika sa Akademikong Pagsulat

ADM-Modyul-16-Filipino-sa-Piling-Larang-Akademik-SHS-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment