Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 9 Filipino Modyul: Panitikang Asyano: Talumpati

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalamanng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Alam mo ba?

Ang modyul na ito ay idinisenyo at nilikha upang lalong mapaunlad at mapayaman ang iyong mga kasanayan sa pagsasalita, pag-unawa, pagbasa at pagsulat. Mapatutunayan mo rin na ang pagtataglay ng mabuting disiplina ay makapagpapaunlad sa buhay ng tao. Simulan natin ang ating aralin gamit ang iyong matang mapanuri! Inaasahan kong pagkatapos ng ating paglalakbay ay matutuhan at magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Nabibigyang-puna ang paraan ng pagsasalita ng taong naninindigan sa kaniyang mga saloobin o opinyon sa isang talumpati.

2. Naipahahayag ang sariling pananaw tungkol sa isang napapanahong isyu sa talumpating nagpapahayag ng matibay na paninindigan.

3. Nakasusulat ng isang argumento hinggil sa napapanahong isyu sa lipunang Asya.

4. Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi.

Grade 9 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Panitikang Asyano: Talumpati

fil9_q2_m4_Panitikang-Asyano-Talumpati_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.