Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 9 Filipino Modyul: Linggwistikong Kahusayan, Gamitin Mo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalamanng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Nais mo pa bang madaragdagan ang iyong kaalaman?

Alam mo ba na sa likod ng tagumpay ng isang mahusay na manunulat, ay ang pag-iipon nito ng napakaraming kaalaman. Kabilang sa mga kaalamang ito ay ang mga istruktura at kalikasan ng Wikang Filipino. Mahalagang matutuhan ang mga ito!

Bahagi ng ating talakayan sa modyul ang pagpapalalim ng mga kasanayang iyong natutuhan sa mga akdang pampanitikan ng Silangang Asya, paggamit ng linggwistikong kahusayan upang makabuo ng sariling akda na may orihinalidad, kaangkupan sa paksa at taglay ang mga elemento ng akda.

Simulan ang aralin gamit ang iyong aktibong pag-iisip at mapagkumbabang damdamin. Inaasahan na pagkatapos ng ating paglalakbay at pagtuklas ay matutuhan mo ang mga sumusunod:

  • Nabibigyang- kahulugan ang mahihirap na salita batay sa konteksto ng pangungusap; ang matatalinghagang pahayag sa parabola; ang mga salitang may natatagong kahulugan; ang mga salita batay sa kontekstong pinaggamitan; ang mahihirap na salita batay sa kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan;
  • Naisusulat ang sariling akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging Asyano; at
  • Nagagamit ang linggwistikong kahusayan sa pagsulat ng sariling akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging isang Asyano.

Grade 9 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Linggwistikong Kahusayan, Gamitin Mo

fil9_q2_m8_Linggwistikong-Kahusayan-Gamitin-Mo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.