FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 1: KUWENTONG-BAYAN: SI SAMGULANG AT SI NGA DATU TO SABENG

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na: Nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kuwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan: F7PN-Ia-b-1

Pagkatapos ng mga gawain ay inaasahang makamit mo ang sumusunod na mga layunin:

  • Nasusuri ang ugnayan ng tradisyon sa binasang akda.
  • Naibibigay ang hinuha sa pahayag ng mga tauhan, kaugalian at kalagayang panlipunan sa akda.
  • Naibibigay ang mga salitang may kaugnayan sa paghihinuha.
F7_Q1_Module1_FINAL_Delima2ndRevE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment