Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 6: Paunlarin mga Talento at Kakayahan

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

a. Napatutunayan na ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga aking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay mahuhubog ang sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at paglilingkod sa pamayanan; (EsP7PS-Id-2.3)

b. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahan. (EsP7PS-Id-2.4)

ESP7_Q1_Mod6_PaunlarinmgaTalentoatKakayahan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment