Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 6: Paunlarin mga Talento at Kakayahan

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

a. Napatutunayan na ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga aking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay mahuhubog ang sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at paglilingkod sa pamayanan; (EsP7PS-Id-2.3)

b. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahan. (EsP7PS-Id-2.4)

ESP7_Q1_Mod6_PaunlarinmgaTalentoatKakayahan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.