Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 10: Pagsusuri ng Maikling Pelikula

Ang modyul na ito ay magbibigay ng bagong kaalaman tungkol sa pagsusuri ng napanood na maikling pelikula. Batid kong lalo kang masisiyahan. Gawin mong kawili-wili ang pagsagot sa mga gawaing naiatang sa iyo.

Pagkatapos ng aralin, inaasahang malilinang mo ang kasanayan na:

  • Nasusuri ang mga kaisipan/ tema/layunin/tauhan/tagpuan at pagpapahalagang nakapaloob sa napanood na maikling pelikula. (F6PD-If10; F6VC-Ile-13 at F6PD-Illh-1-6)
Filipino6_Q1_Mod10_-Pagsusuri-ng-Maikling-Pelikula_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment