Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 10: Pagbibigay-kahulugan sa Bar Graph, Pie Graph, Talahanayan at Iba pa

Binabati kita kaibigan dahil nasa huling bahagi na tayo ng ating paglalakbay sa Unang Markahan.

Inaasahan ko na sa pagtatapos ng modyul na ito matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan:

1. nabibigyang-kahulugan ang bar graph, pie, talahanayan at iba pa;

2. nakagagawa ng sariling graph; at

3. napapahalagahan ang paggamit ng mga grapikong pantulong sa pamamagitan ng paggawa ng sariling pie grap na nagpapakita ng kasipagan sa mga gawaing pampaaralan at pantahanan.

filipino5_q1_mod10_PagbibigayKahuluganSaBarGraphPieGraph_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment