Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 10 Unang Markahan – Modyul 3: Sanaysay mula sa Greece (Panitikang Mediterranean)

Ang Modyul 3 ay tatalakay sa Sanaysay mula sa Greece. Ang Greece (Gresya)ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Asia at Africa. Dito naganap ang Klasikong Kabihasnan; naging pangunahing bahagi ng Silangang Imperyong Romano at apat na siglo ng paghahari ng Imperyong Ottoman.

Sa araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang iyong pag-unawa at pagpapahalaga sa sanaysay na pinamagatang “Alegorya ng Yungib” na isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo mula sa sanaysay na isinulat ng Griyegong Pilosopo na si Plato, ang Allegory of the Cave. Bahagi rin ng aralin ang pagtalakay sa mga pahayag sa pagbibigay ng pananaw na makatutulong para sa malalim na pag-unawa sa paksang nais ipabatid ng babasahing sanaysay.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod:

Mga Pinakamahahalagang Kasanayang Pampagkatuto (MELC)

1. Naipaliliwanag ang pangunahing paksa at pantulong na mga idea sa napakinggang impormasyon sa radyo o iba pang anyo ng media. (F10PN-1c-d-64)

2. Nabibigyang-reaksiyon ang mga kaisipan o idea sa tinalakay na akda, ang pagiging makatotohanan / di-makatotohanan ng mga pangyayari sa sanaysay. (F10PB-Ic-d-64)

3. Natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahulugan. (F10Pt-Ic-d-63)

4. Natatalakay ang mga bahagi ng pinanood na nagpapakita ng mga isyung pandaigdig. (F10PD-Ic-d-63)

5. Naitatala ang mga impormasyon tungkol sa isa sa napapanahong isyung pandaigdig. (F10PU-Ic-d-66)

6. Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. (F10WG-Ic-d-59)

Filipino10_q1_mod3_sanaysaymulasagreece_ver2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.